... because the nature is beautiful

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego STARA MYDLARNIA

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Stara Mydlarnia, składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym Stara Mydlarnia, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży towarów i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Sklep Internetowy Stara Mydlarnia – to działający po adresem www.staramydlarnia.sklep.pl sklep internetowy prowadzony przez:

 

STARA MYDLARNIA Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Stawki nr 2A/1, 00-193 Warszawa

NIP 525 269 32 70
Regon 366286642

Sąd Rejonowy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000654307

 

Biuro handlowe i magazyn:

ul. Barwinkowa 27, 86-005 Białe Błota

 

 

SŁOWNIK

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie internetowym

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie internetowym

I. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, jak również rejestracja w Sklepie internetowym, są bezpłatne.

2. Koniecznym do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do składania w nim zamówień, jest posiadanie przez Kupującego komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową, a także aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Składanie zamówień przez Kupującego na stronie  www.staramydlarnia.sklep.pl możliwe jest po uprzedniej rejestracji Kupującego jako Użytkownika Sklepu internetowego lub bez dokonywania takiej rejestracji.

4. Rejestracja Kupującego jako użytkownika sklepu wymaga podania przez Kupującego następujących informacji w formularzu rejestracyjnym:
a) danych logowania – adresu e-mail oraz podania wybranego przez Kupującego hasła,
b) danych osobowych – imię, nazwisko, adres oraz zaakceptowania Regulaminu sklepu  www.staramydlarnia.sklep.pl
Rejestrując konto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie treści marketingowych, oraz do realizacji zamówień Klienta (więcej na temat ochrony danych osobowych w pkt IX).

5. Po założeniu przez Kupującego konta użytkownika Sklepu internetowego  www.staramydlarnia.sklep.pl logowanie będzie następowało po wpisaniu przez Kupującego adresu e-mail oraz hasła wskazanego przy rejestracji.

6. Kupowanie bez dokonywania rejestracji wymaga podania przez Kupującego jego danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zaakceptowania Regulaminu sklepu www.staramydlarnia.sklep.pl, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.

7. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu internetowego należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@staramydlarnia.pl z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

II. INFORMACJE O PRODUKTACH I CENACH

1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny towarów wskazanych na stronach Sklepu internetowych:
a) podawane są w złotych polskich;
b) zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT);
c) nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości, wielkości i wagi zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Nie ma możliwości zmiany sposobu zapłaty do dokonaniu akceptacji zamówienia. 

3. Informacja w polu z ceną „Oferta na zamówienie” oznaczać może, że towar nie jest dostępny w sprzedaży detalicznej lub jest dostępny tylko na indywidualne zamówienie powyżej 500 szt. z danego rodzaju.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach i dostępności produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. W przypadku planowanych przestojów technicznych Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonej w sklepie internetowym.  

2. Procedura złożenia zamówienia przedstawia się następująco:
a) Kupujący dokonuje wyboru towaru spośród dostępnego asortymentu wraz ze wskazaniem ceny brutto, a także ilości;
b) Kupujący dokonuje wyboru formy zapłaty spośród oferowanych przez Sklep internetowy;
c) Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru spośród oferowanych przez Sklep internetowy;
d)Kupujący dokonuje wyboru sposobu dokumentu fiskalnego (faktura VAT/paragon) spośród oferowanych przez Sklep internetowy;
e) Kupujący ostatecznie zatwierdza zapoznanie się z Regulaminem Sklepu internetowego;
f) Kupujący potwierdza złożenie zamówienia, potwierdza gotowość do zapłaty za zamówienie i zatwierdza kwotę dostawy towaru.

3. Z chwilą kliknięcia przez Kupującego ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” przyjmuje się, że Kupujący złożył Sklepowi internetowemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży (tj. zakupu wybranych towarów). Przyjmuje się także, iż Kupujący świadomie zaakceptował przedmiot, cenę i warunki realizacji złożonego zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożonego zamówienia. Przez przedmiot i warunki realizacji zamówienia rozumie się cenę, wielkość, charakterystykę, ilość, czas, koszt i sposób dostawy towarów zamówionych przez Kupującego.

4. Kupujący oprócz ceny za wybrane produkty zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki, które różnią się w zależności od wymiarów i wagi paczki/dostawy, wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towarów (sposoby dostawy rzeczy są wskazane poniżej w pkt. IV).

5. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie jego złożenia w Sklepie internetowym - drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego, przy składaniu zamówienia lub przy rejestracji konta Użytkownika, adres e-mail.

6. Ze względu na dużą rotację towarów w magazynie oraz fakt, że strona internetowa jest aktualizowana tylko raz w tygodniu, istnieje możliwość, że towar dostępny w Sklepie internetowym w momencie wpłynięcia zamówienia może być już niedostępny.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 5 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep internetowy zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze.

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 5 powyżej, w celu podjęcia przez Kupującego decyzji o sposobie realizacji zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kupujący ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
b) anulowanie całości zamówienia;
Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep internetowy niezwłocznie zwróci należność Kupującemu w odpowiedniej części.

9. Najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 5 powyżej Sklep internetowy potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Kupującego w formularzu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 3 powyżej.

10. Do sprzedaży produktów z działu Outlet - Sale do -50% i Oferta sezonowa przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, więc realizacja zamówień nastąpi według kolejności wpływania zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą ofertą sprzedaży.

11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, który jest dołączane są do przesyłki zawierającej zamawiany towar albo wysyłana na adres e-mail. Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT na wskazany podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

12. Sklep internetowy jest obowiązany do dostarczenia zamówionych towarów wolnych od wad.

IV. DOSTAWY
Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej.


1. Na terytorium Polski:
a) kurier (za pobraniem, paczka do 5 kg, 2 dni) - 13,00 zł
b) kurier (za pobraniem, paczka 5-29 kg, 2 dni) - 18,00 zł

c) kurier (przedpłata na konto, paczka do 5 kg, 2 dni) - 12,00 zł
d) kurier (przedpłata na konto, paczka 5-29 kg, 2 dni) - 13,00 zł

e) kurier (karta płatnicza on-line, paczka do 5 kg, 2 dni) - 12,00 zł
f) kurier (karta płatnicza on-line, paczka 5-29 kg, 2 dni) - 13,00 zł

 

2. Do wybranych krajów:

dostawy 

*W krajach, w których obowiązują opłaty importowe i cła nie wliczono ich w koszty przesyłek. 

 

W przypadku złożenia zamówienia na kwotę powyżej 150 złotych dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej jest bezpłatna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - DOTYCZY TO WYŁĄCZNIE KLIENTÓW DETALICZNYCH SKLEPU INTERNETOWEGO!

V. FORMY PŁATNOŚCI

1. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności przewidzianych przez Sprzedawcę:

a) za pobraniem: zapłata gotówką kurierowi
b) przedpłata na konto:

STARA MYDLARNIA Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Stawki nr 2A/1, 00-193 Warszawa
NIP 525 269 32 70
Regon 366286642
Sąd Rejonowy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000654307

 

Bank Zachodni WBK S.A.

32 1090 1072 0000 0001 3389 5337
W opisie przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Zamawiającego. Brak tych danych może uniemożliwić lub opóźnić wysyłkę.

 

c) on-line PayU, w tym także kartą płatniczą;

d) indywidualne konto bankowe dedykowane przez sklep tylko dla danego Klienta.

 

Uwaga: w przypadku płatności na konto niezbedne jest każdorazowo wskazanie nr zamówienia i dokumentu, jaki jest opłacany (nr faktury). Brak tych danych może spowodować brak lub nieprawidłowości w dostawie i rozrachunkach i nie może być podstawą do reklamacji z tego tytułu.

 

 

2. Jeżeli dostawa zamówionych towarów ma być dokonana za granicę, zapłaty można dokonać jedynie poprzez przedpłatę na konto lub in-line kartą płatniczą.

Uwaga: w przypadku płatności na konto niezbedne jest każdorazowo wskazanie nr zamówienia i dokumentu jaki jest opłacany (nr faktury). Brak tych danych może spowodować brak lub nieprawidłowości w dostawie i rozrachunkach i nie może być podstawą do reklamacji z tego tytułu. 

VI. CZAS REALIZACJI I DOSTAWY

1. Termin realizacji zamówienia przez Sklep internetowy wynosi maksymalnie do 7 (siedem) dni roboczych + czas dostawy, który to termin należy liczyć od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia i prawidłowo dokonanej zapłaty, o której mowa w punkcie V (nie dotyczy podmiotów posiadających płatność z odroczonym terminem), o którym mowa w pkt. III. 5.

2. Wysyłka zamówionych towarów w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności w formie przedpłaty lub on-line kartą płatniczą jest realizowane po wpłynięciu pieniędzy za zamówiony towar na konto Sklepu internetowego – uruchamiany jest proces kompletowania i pakowania przesyłki. Jeśli w ciągu 7 (siedem) dni roboczych nie zostanie zaksięgowana wpłata na konto – zamówienie Kupującego zostaje automatycznie anulowane.

3. Czas dostawy (orientacyjny): czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską: 48 godzin.

4. W przypadku przesyłek wysyłanych za pobraniem i nieodebranych przez Kupującego - przesyłka zostaje zwrócona Sprzedającemu. Kupujący może zgłosić prośbę o ponowne wysłanie towaru pod warunkiem, że pokryje ponownie koszty jego dostawy.

VII. ODBIÓR PRZESYŁKI I REKLAMACJE

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, czy niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

Reklamacje można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na www.staramydlarnia.pl http://staramydlarnia.pl/kontakt/formularz-reklamacyjny

2. W związku z możliwym uszkodzeniem przesyłki w czasie dostawy, Kupujący powinien dokładnie sprawdzić w momencie odbioru przesyłki, czy przesyłka zawierająca zamówione towary nie jest uszkodzona mechanicznie.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków w zawartości przesyłki należy spisać protokół szkody kurierskiej. Kurier posiada odpowiedni wzór protokołu. Należy dokonać tego w momencie odbierania przesyłki.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się niezwłocznie z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu podając numer przesyłki z listu przewozowego. Można tego dokonać w ciągu 2 dni roboczych od odebrania przesyłki.

W przypadku reklamacji nie dotyczących usługi dostarczenia, tylko zawartości przesyłki Klient ma 2 dni robocze na zgłoszenie reklamacji. Po tym okresie reklamacje, dotyczące błędów asortymentowych i ilości produktu, nie będą rozpatrywane.

Spisany protokół wraz ze zdjęciami uszkodzenia należy przesłać za pomocą elektronicznego formularza reklamacyjnego: http://staramydlarnia.pl/kontakt/formularz-reklamacyjny .

Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu prawidłowo złożonej reklamacji, a następnie powiadomi Kupującego o decyzji związanej ze zgłoszoną reklamacją.

Sklep internetowy może zażądać odesłania reklamowanego towaru.

Uwaga: Spisanie protokołu szkody nie jest koniecznym warunkiem uwzględnienia reklamacji. W razie braku możliwości spisania protokołu szkody z uwagi na sprzeciw dostawcy przesyłki, o fakcie tym należy poinformować Sklep w zgłoszeniu reklamacji.

3. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sklep niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sklep internetowy zwróci niezwłocznie Kupującemu należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego towaru.

6. Sklep internetowy nie przyjmuje zwrotów żadnych paczek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Postanowienia wskazane w niniejszym punkcie mają zastosowanie jedynie w przypadku Konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie internetowym w terminie 14 (czternaście) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta (https://uokik.gov.pl/download.php?id=1224).

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.staramydlarnia.sklep.pl za pośrednictwem formularza reklamacyjnego http://staramydlarnia.pl/kontakt/formularz-reklamacyjny .

Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, wówczas Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Sklep internetowy nie odbiera przesłanych Konsumentowi rzeczy w wykonaniu zawartej umowy. Konsument winien odesłać lub przekazać zakupioną rzecz do siedziby Sklepu internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (czternaście) dni. Wraz ze zwrotem rzeczy Konsument winien przesłać otrzymaną fakturę lub paragon.

6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy będzie musiał ponieść Konsument. Sklep internetowy nie przyjmuje zwrotów żadnych paczek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności.

8. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, czyli przygotowanych na specjalne, indywidualne zamówienie Kupującego, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb określonych w Zamówieniu (np. haftowane pod indywidualne zamówienie produkty).

11. Zakupiony towar należy zwrócić do siedziby Sklepu:
Stara Mydlarnia sp. z o.o. Sp. K., Biuro Handlowe i Magazyn, ul. Barwinkowa 27, 86-005 Białe Błota.

IX. DANE OSOBOWE

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych Kupującego może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep internetowych usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez:

STARA MYDLARNIA Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Stawki nr 2A/1, 00-193 Warszawa
NIP 525 269 32 70
Regon 366286642
Sąd Rejonowy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000654307

 

3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Kupującego w Sklepie internetowym. W celu realizacji zamówienia, dane mogą być udostępniane firmie spedycyjnej (w celu realizacji wysyłki zamówionego towaru).

4. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy w celu informowania Kupującego o nowych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie internetowym.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

7. Kupujący podając swoje dane oświadcza, iż są to jego prawdziwe dane.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym Konsumentem a Sklepem internetowym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu internetowego.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunku do Sklepu internetowego.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel